logo

Att vända överviktstrenden – genom hälsokommunikation

Abstrakt - Fullversion PDF-fil - Föreläsningar

En kortfattad introduktion
Fetma och övervikt är ett av de störst växande problemen i många länder. Så är också fallet i Sverige. Statens folkhälsoinstitut konstaterar att närmare hälften av den vuxna befolkningen antingen är överviktig eller fet:

År 2004 var 41 procent av männen och 27 procent av kvinnorna i åldern 16-74 överviktiga i Sverige. Fetma fanns hos elva procent av männen och nio procent av kvinnorna. Andelen vuxna med övervikt har ökat kraftigt bland både män och kvinnor och andelen vuxna med fetma har fördubblats i Sverige sedan 1980. (statens folkhälsoinstitut R 2005:5, s. 283)

Fetma och övervikt kan i sin tur bland annat leda till högt blodtryck, diabetes, kärlkramp, hjärtinfarkt, hjärnblödning och cancer. Det innebär fysiskt och psykiskt lidande för enskilda individer. Statens folkhälsoinstitut och livsmedelsverket beräknar ”samhällskostnaderna för ohälsosamma matvanor och fysisk inaktivitet” till cirka 16 miljarder kronor i nuläget. De kommer att öka om ingenting görs, enligt de två myndigheterna (http://www.fhi.se/templates/page____6453.aspx, hämtad 2006-03-28).

Med bakgrund av problemområdet, är syftet med C-uppsatsen att utarbeta en hälsokommunikationsstrategi för att om möjligt förebygga och åtgärda överviktstrenden i det svenska samhället. Det handlar både preventivt, att förhindra människor att gå upp i vikt, samt att förmå överviktiga människor att gå ner i vikt. I hälsokommunikationsstrategin ingår att presentera en handlingsplan. Palm och Sandberg definierar begreppet hälsokommunikation som:

Planerade kommunikationsinsatser från samhällets eller samhällsstödda organisationers sida till större eller mindre grupper och kollektiv med avsikt att uppnå hälsovinster på samhällelig och individuell nivå. (Palm & Sandberg, rapport till statens folkhälsoinstitut (fhi), 2004, s. 8)

Jag delar den definitionen. Tanken med den hälsokommunikationsstrategi, som ska föreslås i uppsatsen, är att den ska sättas i verket ”från samhällets eller samhällsstödda organisationers sida” (Palm & Sandberg, fhi, 2004, s. 8). C-uppsatsen är avgränsad till kommunikation, och undersöker därför inte huruvida andra åtgärder kan påverka problembilden, exempelvis straffskatt på onyttiga livsmedel eller skolmatfrågor. Hälsokommunikationen behandlar enbart hälsofrågor som rör kost och motion. Med kost åsyftas allt som går att äta och dricka; mat, godis, chips, mjölk, läsk, alkoholhaltiga drycker, etc. Alkohol avhandlas dock bara ur ett övervikts- och fetmaperspektiv, inte dess övriga skadeverkningar på individ och samhälle. Samtliga invånare i Sverige är målgruppen, eftersom nationella folkhälsokommittén skriver:

En effektiv folkhälsostrategi måste fokusera på befolkningen som helhet, det räcker inte med högriskgrupper. (SOU, 2000:91, s. 146)

Genom att barn och ungdomar utgör det uppväxande släktet, hör barnfamiljerna till en central del av uppsatsens målgrupp. Behovet av denna fokusering styrks av att Nationella folkhälsokommittén konstaterar, att ”andelen med fetma och övervikt /…/ ökar bland de yngre” (SOU, 2000:91, s. 139).
Jag är medveten om uppgiftens svårighetsgrad, och tror inte att uppsatsen kommer att kunna leverera den definitiva kommunikationslösningen. Men om den kunde utgöra ett litet bidrag, till att minska antalet kostrelaterade sjukdomar i samhället, vore det för mig ett fantastiskt perspektiv.

För att kunna göra en hälsokommunikationsstrategi och handlingsplan, måste jag göra en omvärlds- och målgruppsanalys som tar reda på:

• Hur får människor information om kost, hälsa och motion?
• Vilka hälsokampanjer – med inriktning mot kost, hälsa och motion – har gjorts i Sverige, och vad är resultatet av dessa?
• Vilka kunskaper, attityder och beteende har människor till goda kost- och motionsvanor?

Schmidts
Kommunikation
erbjuder:

Schmidts etta
Kokbok med
recept och
reseberättelser

Att vända övervikts-
trenden – genom
hälsokommunikationen

C-uppsats

Hälsokommunikation
Schmidts
Kommunikation hjälper
till med hälsokommunikation
åt kommuner, landsting och
andra organisationer

Föreläsningar
Om mat, hälsa,
hälsokommunikation,
medie- och kom-
munikationsvetenskap
samt resor

Reportage & spalter
Om mat, hälsa och resor