logo

Hälsokommunikation

Det är föga kontroversiellt, att hävda, att ett flertal faktorer har bidragit till den eskalerande överviktstrenden. Situationen förbättras inte av att samhällets hälsokommunikativa insatser i stor utsträckning har präglats av följande grundläggande brister: 1. Att många ansvariga för hälsokampanjer har saknat en någorlunda klar bild av sina målgrupper. Det vill bland annat säga hur exempelvis målgruppernas kunskaper, attityder och beteende har varit till att leva sunt. 2. Att samhället – märkligt nog – ännu inte har tagit ett långsiktigt samlat grepp på överviktsproblematiken.

Schmidts Kommunikation erbjuder kommuner, landsting, övriga myndigheter och företag konsulting i att komma till rätta med dessa problem. Vi har en unik spetskompetens på hur överviktstrenden ska vändas. Arbetet baseras på uppsatsen ”Att vända överviktstrenden – genom hälsokommunikation”. En uppsats som bland annat väckte professor Åke Bruces begeistring. För varje människa som väljer en sundare livsstil är vinsterna enorma, både för samhället i stort och individen.

Att samhället – alltifrån FN, EU, svenska staten, landsting och kommuner – satsar stora resurser på överviktsproblematiken, beror på följande krassa konstateranden: Fetma och övervikt orsakar sjukdomar. Dessa sjukdomar innebär stora kostnader för samhället.

Det är dock ingen hemlighet att det inte finns någon större folkhälsostrategisk insats – med målsättningen att få människor att leva sundare – som har lyckats fullt ut. Det gäller såväl där myndigheter har prövat straffskatter onyttiga livsmedel, alkoholförbud som stora informationskampanjer. Det gäller också om man har valt att angripa problematiken på indvidnivå eller på strukturell samhällsnivå.

Schmidts Kommunikation har kommit fram till två grundläggande utgångspunkter, för att man överhuvudtaget ska kunna nå några som helst nämnvärda resultat på längre sikt:

  1. Överviktsproblematiken är så mångfacetterad och komplicerad att man måste arbeta på såväl indvid- som samhällsnivå.
  2. Därför måste man ta hänsyn till ett brett spektra samhälleliga och individuella faktorer, när en folkhälsostrategisk insats ska utformas
Läs mer!


Hälsokommunikationsstrategier

Schmidts Kommunikation erbjuder konsulting i hälsokommunikation. Det kan handla om allt från att planeringen av stora övergripande hälsokommunikationsstrategier under många år, till kortare enstaka informationskampanjer.

Vi riktar oss till landsting, kommuner och andra organisationer. Kontakta oss, berätta om Era visionsmål.


Föreläsning

Hur man får svenska folket att äta sunt – genom hälsokommunikation

Längd: Sex timmar.

Kortfattat om innehållet
Föreläsningen tar avstamp från C-uppsatsen" Att vända överviktstrenden – genom hälsokommunikation".

Schmidts
Kommunikation
erbjuder:

Schmidts etta
Kokbok med
recept och
reseberättelser

Att vända övervikts-
trenden – genom
hälsokommunikationen

C-uppsats

Hälsokommunikation
Schmidts
Kommunikation hjälper
till med hälsokommunikation
åt kommuner, landsting och
andra organisationer

Föreläsningar
Om mat, hälsa,
hälsokommunikation,
medie- och kom-
munikationsvetenskap
samt resor

Reportage & spalter
Om mat, hälsa och resor